El nostre equip adaptant-se també a les singularitats d'encàrrec, organitza el treball amb el següent esquema:

PROJECTES DE NOVA PLANTA:

En fase d’avantprojecte:

_Memòria descriptiva i justificativa: tipus estructurals escollit. Accions previstes

_Predimensionat de seccions crítiques estructurals

_Estimació de pressupost

En fase de projecte bàsic:

_Plànols-esquemes de disposició d'elements estructurals: contenció de terres. fonamentació i edificació escala 1/100

En fase de projecte d’execució:

_Memòria descriptiva i justificativa

_Annex del càlcul: Memòria de càlcul i resultats

_Plec de condicions tècniques

_Amidaments

_Pressupost

_Plànols per la definició integral de l’estructura: plantes, q. de pilars, detalls: 1/10, 1/5,....

 

AMPLIACIÓ D’EDIFICIS EXISTENTS:

En fase d’avantprojecte:

_Memòria descriptiva i justificativa de l’edifici existent: estat de càrregues, elements estructurals, característiques del terreny,..

_Descripció i justificació del tipus estructural escollit per l’ampliació i la seva compatibilitat. Accions previstes. Interacció prevista

_Predimensionat de seccions critiques estructurals

_Estimació de pressupost

 

En fase de projecte bàsic:

_Plànols-esquemes de disposició d'elements estructurals de l’ampliació: contenció de terres. fonamentació i edificació escala 1/100

_Definició de les modificacions de l’estructura existent

 

En fase de projecte d’execució:

_Memòria descriptiva i justificativa

_Annex del càlcul: Memòria de càlcul i resultats

_Plec de condicions tècniques

_Amidaments

_Pressupost

_Definició de fases i processos d’execució. - Plànols de definició integral de l’estructura: plantes, q.de pilars, detalls: 1/10, 1/5,....

INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS PER REPARACIÓ:

En fase d’avantprojecte:

_Aixecament de la documentació necessaria pel detallat complert de l’estructura existent

_Elaboració del pla de les cales, proves de laboratori, anàlisi,... necessaris pel reconeixament complert de l’estructura

_Descripició de manera gràfica i en la memoria de les patologies detectades

_Memòria descriptiva de l’edifici existent: elements estructurals, característiques del terreny, estat de càrregues actual

_Comprovació del coeficient de seguretat de l’estructura i deformacions

_Conclusions i recomanacions

_Descripció i justificació de la intervenció estructural si s’escau escollit per la reparació

 

En fase de projecte bàsic:

_Plànols-esquemes de disposició d'elements estructurals a reparar: contenció de terres, fonamentació i edificació, escala 1/100

 

En fase de projecte d’execució:

_Memòria descriptiva i justificativa de la intervenció estructural. Definició de fases i processos d’execució

_Annex del càlcul: Memòria de càlcul i resultats

_Plec de condicions tècniques

_Amidaments

_Pressupost

_Plànols de definició integral de l’estructura: plantes,

_Quadre de pilars, detalls: 1/10, 1/5,...

 

 

INTERVENCIONS EN EDIFICIS PEL SEU CANVI D’US:

En fase d’avantprojecte:

_Aixecament de la documentació necessaria pel detallat complert de l’estructura existent

_Elaboració del pla de les cales, proves de laboratori, anàlisi,... necessaris pel reconeixament complert de l’estructura

_Memòria descriptiva de l’edifici existent: elements estructural característiques del terreny, estat de càrregues actual

_Nou estat de càrregues previst

_Comprovació del coeficient de seguretat de l’estructura i de les deformacions

_Conclusions i recomanacions

_Descripció i justificació de la intervenció si s’escau escollit pel reforç estructural

 

En fase de projecte bàsic:

_Plànols-esquemes de disposició d'elements estructurals del reforç: contenció de terres, fonamentació i edificació escala 1/100

 

En fase de projecte d’execució:

_Memòria descriptiva i justificativa de la intervenció estructural. Definició de fases i processos d’execució

_Annex del càlcul: Memòria de càlcul i resultats

_Plec de condicions tècniques

_Amidaments

_Pressupost

_Plànols de definició integral de l’estructura: plantes, q. de pilars, detalls: 1/10, 1/5

 

 

INFORMES I PERITATGES ESTRUCTURALS:

_Memòria: descripció de l’edifici existent: elements estructurals, característiques del terreny, estat de càrregues actual

_Descripció gràfica de totes les patologies

_Conclusions i recomanacions

 

ASSESSORAMENT D’ELEMENTS SINGULARS DE FORMIGÓ, OBRA i ACER:

_Memòria a definir el seu contingut a partir de les característiques pròpies

_Conclusions i recomanacions

_Direcció de l’execució

 

DIRECCIÓ DE L’OBRA D'ESTRUCTURA:

_Control de l’execució del moviment de terres, i execució de l’estructura.

_Plànols d’obra, de replanteig

 

_Seguiment del control de qualitat

_Recàlculs d’elements

_Realització de la documentació de l’expedient final d’obra

 

 

_Assistència en la visita d’obra setmanal

 

 
Destacat
paper com a un bon material estructural

Frame and Forms